برچسب : جهانگیر خسروشاهی

آشکارگی راز ۱

۳۱ تیر ۱۴۰۳

هوالحکیم بهار مردمان سلام. آغاز سخن، به بهار رستاخیز زندگی است. برای اهتزاز روح. برای قیام کلمات. به کلمه همراه شو؛ و خویش را در زمره مرحومان بدار. هیچ مگو. همه چیز پرتویی از لطف...

مصاحبه با جهانگیر خسروشاهی

توضیح: این مصاحبه در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ با خبرگزاری فارس انجام شده است. اواخر سال ۱۳۶۵ با یکی از دوستانش به گروه جهاد تلویزیون رفت، گروه جهاد تلویزیون همان گروهی بود که با همین...