توضیح: این مصاحبه در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ با خبرگزاری فارس انجام شده است. اواخر سال ۱۳۶۵ با یکی از دوستانش به گروه جهاد تلویزیون رفت، گروه جهاد تلویزیون همان گروهی بود که با همین...