وقتی بحثی یک مقدار ( یک مقدار که چه عرض کنم) پیچیده میشود، طبیعتاً آدم بی تاریخی مثل حقیر، تازه دو ریالی اش می افتد که نقس خود( مبادا تهمت نفسانی بودن به نیّت پاکیزۀ...

کجای کاری عزیز!

۳۱ تیر ۱۴۰۳

شک نیست که در هنگام بالا گرفتن مناقشه بین فردی چون اینجانب ، با خصوصیات خاص، و هنرمندی معاصر، البته این حقیر خواهد بود که جانب احتیاط راهمواره مراعات خواهد کرد. و بازکش نیست که...

روشن فکری - غربزدگی

پس از جارو جنجال و تلخ شدن اوقات در اثر تقاطع آراء و تضارب شدید نظرات َ، گزارشگر محترم از دانمارک بازگشته که خودش هم اهل این آب و خاک است و علاقه مند به...