گفتار متن فیلم حمزه

۲۵ خرداد ۱۴۰۳

گفتار متن فیلم مستند حمزه

حمزه مسافری است از قافله­ی بی­پایان حقیقت یافتگان، در کهکشان بی­انتهای خلقت، عالم و آدم. آیا کدامین قاصد پیغام صبا را به گوش جان او رسانده است. آیا دست توانای کدام یک از اولیاء، پرده­ای...

گفتار متن فیلم مستند واحه ای به سبزی باران - شهید آباد فارس

برای شناختن شهید آبادفارس، هیچ نیازی به نوشتن یا خواندن نیست. هنر این خاک پاک. بیش از آن که از جنس گفتن باشد، از جنس نیت است و سعی اگر جوینده­ی کیمیایی، خودخواهی را به...

گفتار متن فیلم مستند شهید حسین اسکندرلو

وقتی به حسین اسکندرلونگاه میکردی، زلال ایمان وجاری یقین را ، درقامت مردانه اش به تماشا می نشستی ، به حسین که نگاه میکردی به صراحت صحراهای داغ جنوب و شبنم صبحگاهی گلبرگ های لطیف...